Make your own free website on Tripod.com

Kemahiran Memacu Kita Kearah Mercu Kejayaan

Majlis Amanah Rakyat

MARA

      

 

 

 

Menu
Objektif
Kakitangan
Pembelajaran
Pengajian Teknikal
Pengajian Akademik
Kokurikulum
Galari Foto
    Malaysian Qualification Agency 

Jabatan Kerja Raya Malaysia

Kuching Water Board

Do It YourSelf

 

In Malaysia a plumber is a tradesperson who specializes in installing and maintaining systems used for potable (drinking) water, sewage, drainage, venting, or industrial process plant piping.the piping for HVAC, fire protection, and industrial systems are installed by 'steam-fitters', 'pipe-fitters', or 'gas-fitters' tradespeople.

Menu • Objektif • Kakitangan • Pembelajaran • Pengajian Teknikal • Pengajian Akademik • Kokurikulum • Latihan Logi • Maklum Balas • Do It YourSelf

               

BANGUNAN INTIGRASI IKM KUCHING

 

 

  Falsafah Pendidikan Negara

Pendidikan di Malaysia adalah satu proses yang berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk  mewujudkan insan yang seimbang dan dari segi harmonis, intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara....

Sijil Teknologi Bekalan Air Dan Pembentungan

 

 Terdapat di Empat Negeri Sahaja

 

 Ikm Sungai Petani    -  Kedah Darul Aman

 Ikm Kuching            -   Kuching Sarawak

 Ikm Tasya               -   Pekan Pahang

 Ikm Lumut               -   Lumut Perak

 

Pautan PilihanLaman Mara

mara.gov.my

ikmk.edu.my

 

   KOD B03  Sijil Teknologi Bekalan Air & Pembentungan

 

Latihan berasaskan teori dan amali didalam bidang kerja paip , pembentungan dan pembinaan am . Pembelajaran meliputi teknik / kaedah pemasangan dan senggaraan paip yang berukuran 13mm hingga 300mm dengan menggunakan alat tangan dan mesin . Pengetahuan kemahiran yang diterapkan termasuk mengenai alat , mesin , bahan dan kelengkapan , pemasangan fitting , penganggaran nilai dan kos , senggaraan dan interprestasi pelan .

 

 

Sijil Tek Bek Air & Pembentungan

 

  Kelayakan :

  SPM atau SPM(V)

   dengan LULUS   

   Bahasa Malaysia  

   Atau Tamat 

   Tingkatan 5

 

  Jangka Masa        

  Latihan :

  24 Bulan

 

  Pengambilan :

  2 Kali Setahun

   Januari & Julai

 

  BANTUAN KEWANGAN

Pelatih yang berjaya ditawarkan masuk mengikuti latihan di IKM layak mendapat elaun sara diri dan layak mendapat bantuan kos perbelanjaan yang melibatkan perjalanan yang ditetapkan oleh MARA

 

PROSPEK KERJAYA

 

Tukang Paip

Bekerja di Sektor Awam dan Swasta .

Juruteknik

Menyambung Pelajaran  Ke IPTA

atau IPTS .

Menjadi Usahawan

 

Borang Permohonan

Ibu Pejabat MARA

Pejabat MARA Negeri

Pejabat MARA daerah .

IKM Bahagian Pengambilan

 

Menu • Objektif • Kakitangan • Pembelajaran • Pengajian Teknikal • Pengajian Akademik • Kokurikulum • Latihan Logi • Maklum Balas • Do It YourSelf

 

Institut Kemahiran MARA Kuching  

Jalan Kemahiran Off Jalan Sultan Tengah 93764

Kuching Sarawak