Make your own free website on Tripod.com

 

Menu • Objektif • Kakitangan • Pembelajaran • Pengajian Teknikal • Pengajian Akademik • Kokurikulum • Latihan Logi • Maklum Balas • Do It YourSelf

    

Menu
Objektif
Kakitangan
Pembelajaran
Pengajian Teknikal
Pengajian Akademik
Kokurikulum
Latihan Logi
Maklum Balas
Do It YourSelf

 

 

 

        

Semester 3

 

PENGENALAN

Dalam Sistem Pembelajaran Latihan Kemahiran MARA , pelajar diberi ilmu pengetahuan dan kemahiran dalam kursus yang diceburi . Untuk memantapkan lagi pengetahuan tiori dan amali yang telah dipelajari didalam kampus , latihan Industri perlu dilaksanakan . latihan Industri merupakan satu aktiviti pembelajaran yang mana pelajar akan dihantar kesyarikat - syarikat yang bersesuaian dengan kursus yang diceburi supaya mereka mendapat pendedahan yang sewajarnya kepada suasana perkerjaan yang sebenar .

 

 

OBJEKTIF LATIHAN INDUSTRI

 

Mendedahkan Pelajar kepada suasana yang sebenar .

 

Menggunakan sepenuhnya ilmu pengetahuan , kemahiran dan kebolehan yang dipelajari di IKM untuk dipraktikan semasa latihan Industri .

 

Mendisplinkan diri dalam suasana pekerjaan .

 

Memberi pendedahan kepada pelatih yang ingin menceburi Bidang keusahawanan Tenikal setelah tamat latihan .

 

Sebagai salah satu input untuk penambahbaikan kurikulum dalam Sistem Latihan Kemahiran MARA .

 

Sebagai salah satu syarat pengiktirafan JPA/LAN dan penganugerahan Sijil / Diploma .

 

DASAR LATIHAN INDUSTRI .

 

Latihan Industri merupakan satu program yang cukup penting bagi meningkatkan pengetahuan dan memberi pendedahan yang lebih mendalam kepada pelatih secara practikal selain daripada latihan yang disediakan semasa aktiviti pembelajaran didalam kampus .

 

Semua pelajar IKM adalah diwajibkan menjalani latihan Industri dalam tempoh diantara 6 bulan atau 12 bulan bergantung kepada keperluan kursus . Dalam tempoh latihan ini , Pelajar akan dihantar ke syarikat awam dan swasta . Ini adalah berdasarkan kepada keperluan JPA dan LAN bagi tujuan pengiktirafan Sijil dan Diploma Teknologi MARA .

 

 

Oleh itu , bagi memenuhi keperluan ini satu dasar Latihan Industri yang jelas perlu diwujudkan , ia merangkumi empat aspek utama iaitu :

 

1. Urusan pentadbiran

 

2. Penempatan .

 

3. Pemantauan .

 

4. Penilaian .  

 

 

 

   
 

Latihan Amali

 

Menu • Objektif • Kakitangan • Pembelajaran • Pengajian Teknikal • Pengajian Akademik • Kokurikulum • Latihan Logi • Maklum Balas • Do It YourSelf